ای که میپرسی نشان عشق چیست........

عشق چیزی جز ظهور مهر نیست.........

عشق یعنی مهر بی چون و چرا.........

عشق یعنی کوشش بی ادعا.......

عشق یعنی مهر بی اما اگر........

عشق یعنی رفتن با پای و س........

عشق یعنی خواندن از چمهای او ....

حرف های دل بدون گفتگو.......

عشق یعنی مستی از چشمان او..........

بی لب .بی جرعه .بی سبو.........

 آخرين مطالب

 

موضوعات

نويسندگان

لينکستان

صفحات

ADS

آمار بازيد

درباره ما